Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE WEBSHOP BERGHOFF (B2C)

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

1.1.      BergHOFF Belgium BV(BA) (hierna: BergHOFF), met ondernemingsnummer BE0870.414.949 en maatschappelijke zetel te 3583 Paal, De Weven 3 (belgium@berghoff.be of  011/922.222) is een onderneming gespecialiseerd in  de verdeling van kookmateriaal, keukenbenodigdheden en tafelservies van BergHOFF in de BENELUX, waarvoor een online-webshop werd opgericht.

1.2.      Onder ‘online-webshop’ dient te worden verstaan: www.berghoff-belgium.be (hierna: online-webshop), een dienst van BergHOFF, met ondernemingsnummer BE0870.414.949 en maatschappelijke zetel te 3583 Paal, De Weven 3.

1.3.      Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten dewelke BergHOFF levert met betrekking tot de verdeling van kookmateriaal, keukenbenodigdheden en tafelservies en waarvoor gebruik wordt gemaakt van een online-webshop. Deze algemene voorwaarden zijn bepalend voor de algehele rechtsverhouding tussen BergHOFF en de klant. Tenzij expliciet anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst of bijzondere voorwaarden gesloten tussen BergHOFF en de klant, kan hier niet van worden afgeweken. 

1.4.      Onder ‘klant’ dient te worden verstaan: alle natuurlijke personen die de online-webshop van BergHOFF bezoeken, en/of hier een bestelling op plaatsen.

1.5.      Door het bezoeken van de online-webshop en/of het plaatsen van een bestelling, verklaart de klant op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. 

1.6.      De algemene voorwaarden van de online-webshop kunnen steeds online geconsulteerd worden op www.berghoff-belgium.be.

1.7.      Indien er zich een situatie voordoet dewelke niet geregeld wordt in onderhavige algemene voorwaarden, dient deze geïnterpreteerd te worden conform het gemene recht rekening houdende met de geest van deze algemene voorwaarden. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hierna vermelde bepalingen, heeft in geen geval invloed op de geldigheid van de andere bepalingen, dewelke integraal van kracht blijven.

1.8.      BergHOFF behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ten allen tijden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing worden op elke nieuwe bestelling. Voor lopende bestellingen op het ogenblik van de wijziging blijven de algemene voorwaarden gelden zoals bestaande tijdens het tot stand komen van deze bestelling.

 

ARTIKEL 2 – VERTEGENWOORDIGING

2.1.      Iedere persoon die bestellingen plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden in overeenstemming met artikel 1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs indien BergHOFF akkoord ging met de wijze van betaling.

 

 

ARTIKEL 3 – ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN BERGHOFF MET BETREKKING TOT DE ONLINE-WEBSHOP

3.1.      Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de terbeschikkingstelling van de online-webshop, de gebruik name hiervan en de uitvoering van de bestelling een inspanningsverbintenis uitmaken, tenzij afwijkend vastgesteld. Geringe wijzigingen aan de online-webshop, dewelke geen afbreuk doen aan de kwaliteit ervan, zijn toegestaan.

3.2.      BergHOFF verplicht zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie dewelke haar wordt verstrekt door de klant. BergHOFF zal deze informatie enkel aanwenden ten behoeve van de klant in het kader van de levering van de bestelde goederen.

3.3.      BergHOFF ziet toe op een nauwkeurige productomschrijving. In geval van ernstige afwijking tussen de goederen en de beschrijving en/of weergave ervan, meldt BergHOFF dit onverwijld aan de klant en behoudt BergHOFF zich het recht voor af te zien van uitvoering van de bestelling mits restitutie van het reeds betaalde. BergHOFF is slechts gehouden tot een middelenverbintenis voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie op de online-webshop betreft en draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten of fouten in de prijszetting.

 

 

ARTIKEL 4 – ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT EN GEBRUIK VAN DE ONLINE-WEBSHOP

4.1.      De klant erkent het belang van het aanleveren van de nodige gegevens daar i) deze noodzakelijk zijn voor het aanmaken van een account op de online-webshop en ii) BergHOFF diens dienstverlening hierop baseert. Onder door de klant aan te leveren gegevens wordt onder meer, doch niet beperkt, verstaan: naam, voornaam, geboortedatum, (leverings-)adres, e-mail, telefoon en/of GSM-nummer, betalingsgegevens, dan wel de cijfercombinatie van een eventuele waardevoucher of kortingscode. De gegevens die de klant tijdens het registratieproces verstrekt, zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy van BergHOFF.

4.2.      De klant is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van diens inloggegevens, zijnde diens gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord. BergHOFF mag er bijgevolg van uitgaan dat de klant ook daadwerkelijk degene is die een account heeft aangemaakt en gebruik maakt van de online-webshop. Zodra de klant weet of reden heeft te vermoeden dat diens inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de klant dit per kerende aan BergHOFF melden.

4.3.      De klant verbindt er zich toe om de online-webshop naar best vermogen te gebruiken, zoals een zorgvuldige en goede huisvader dit zou doen. De klant dient dan ook bij het gebruik van de online-webshop de Belgische en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen.

4.4.      BergHOFF behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de online-webshop.

4.5.      BergHOFF is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te zijn jegens de klant, de inhoud en het functioneren van de online-webshop te veranderen, te onderbreken, stop te zetten, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken indien zulks volgens haar noodzakelijk is.

4.6.      De klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur, deugdelijke en stabiele telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) en hardware installatie dewelke noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de online-webshop.

4.7.      De klant dient over een adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op zijn computersystemen te beschikken. Indien de systemen van BergHOFF of van haar andere klanten schade zouden lijden door uitwisseling van virussen of andere schadelijke bestanden door toedoen van de klant, is de deze laatste hiervoor integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van BergHOFF. De klant vrijwaart BergHOFF in hoofdsom, kosten en interesten voor eventuele aanspraken van derden die hierdoor schade (beweren) geleden (te) hebben.

4.8.      BergHOFF heeft het recht om eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling de klant de toegang tot de online-webshop te ontzeggen en/of het account van de klant al dan niet tijdelijk te schorsen of permanent te verwijderen, in het bijzonder in de gevallen waarbij de klant zich op generlei wijze houdt aan onderhavige algemene voorwaarden.

4.9.      De klant heeft de verplichting om de goederen bij in ontvangst name onmiddellijk te controleren teneinde na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden. In geval van niet-conforme levering dient de klant BergHOFF na in ontvangst name van de goederen hiervan per kerende op de hoogte te brengen. Dit door middel van een met reden omkleed schrijven (per gewone brief, mail of aangetekend), inclusief een volledige beschrijving en foto’s van het goed, de naam van het goed en het product itemnummer, de productiecodes en de datum waarop het product werd aangekocht. Bij gebreke aan (tijdige) reactie, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de geleverde goederen. In geval van tijdige reactie dient BergHOFF, wanneer zij van mening is dat de klacht gegrond is, een termijn van 30 werkdagen te worden gegund om tegemoet te komen aan de vermeende tekortkoming, alvorens de klant beroep kan doen op diens overige rechten (ontbinding, schadevergoeding etc.). De klant erkent dat deze periode redelijk is, gelet op de betrokken dienstverlening. 

4.10.    De klant is verplicht BergHOFF te verwittigen omtrent het (verborgen) gebrek binnen de daartoe voorziene meldingstermijn van artikel 9.1 van onderhavige algemene voorwaarden. Dit door middel van een met reden omkleed schrijven (per gewone brief, mail of aangetekend), inclusief een volledige beschrijving en foto’s van het goed, de naam van het goed en het product itemnummer, de productiecodes en de datum waarop het product werd aangekocht. Bij gebreke aan (tijdige) reactie, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de geleverde goederen. In geval van tijdige reactie dient BergHOFF, wanneer zij van mening is dat de klacht gegrond is, een termijn van 30 werkdagen te worden gegund om tegemoet te komen aan de vermeende tekortkoming, alvorens de klant beroep kan doen op diens overige rechten (ontbinding, schadevergoeding etc.). De klant erkent dat deze periode redelijk is, gelet op de betrokken dienstverlening.


ARTIKEL 5 – TERMIJNEN

5.1.      De uitvoeringstermijn van de bestelling bedraagt 10 werkdagen, behoudens in geval van overmacht in hoofde van BergHOFF. De opgegeven uitvoeringstermijn is alsdan steeds als indicatief te beschouwen. Bij overschrijding kan zij geen aanleiding vormen tot ontbinding van de overeenkomst of enige vorm van schadevergoeding, noch vormt dit een geldige reden tot weigering van betaling door de klant.

5.2.      De bestelling wordt pas uitgevoerd van zodra er een betaling heeft plaatsgevonden conform clausule 6.18 van onderhavige algemene voorwaarden.

 

 

ARTIKEL 6 – PRIJZEN, GEBRUIK VAN WAARDEVOUCHERS/KORTINGSCODES EN BETALINGEN

6.1.        Prijsopgaven in de online-webshop gebeuren steeds onder alle voorbehoud. De door BergHOFF gehanteerde prijzen en aankoopvoorwaarden zijn deze zoals geafficheerd in de online-webshop op het ogenblik van bestelling, onder voorbehoud van materiële vergissingen zoals typfouten of fouten in de prijszetting. BergHOFF draagt geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke materiële vergissingen en draagt slechts een middelenverbintenis voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie in de online-webshop betreft.

6.2.      Het aanbod van producten zoals weergegeven op de online-webshop geldt zo lang de voorraad strekt. In geval van (tijdelijke) uitputting van de voorraad behoudt BergHOFF zich het recht voor om de bestelling niet te accepteren, dan wel om in soortgelijke goederen en producten te voorzien mits goedkeuring van de klant.

6.3.      In geen geval kan de klant aanspraak maken op eventuele promoties, acties of afprijzingen (in de vorm van waardevouchers of kortingscodes) die na bestelling geactiveerd of toegepast zouden worden in de online-webshop, noch op terugbetaling van het prijsverschil.  

6.4.        De in de online-webshop vermelde prijzen worden weergegeven in Euro (€) inclusief BTW en exclusief andere kosten (o.a. heffingen, belastingen, invoerrechten), tenzij expliciet anders vermeld wordt. 

BergHOFF behoudt zich het recht voor om een minimale bestelwaarde op te leggen opdat de levering van de goederen gratis zal gebeuren. Behoudens afwijkende afspraken, is de levering gratis van zodra de bestelling van de klant 30,00 EUR overschrijdt. Indien de waarde van de bestelling lager is dan 30,00 EUR, is BergHOFF ertoe gerechtigd om verzendingskosten aan te rekenen.

6.5.        Vanaf het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst, bestaat er een betalingsverplichting in hoofde van de klant.

6.6.        Betaling vindt vooraf plaats bij het afronden van het bestelproces volgens één van de daartoe openstaande wijzen. BergHOFF aanvaardt volgende betalingswijzen: Visa, Mastercard, Bancontact en iDEAL.

6.7.        Kortingscodes kunnen niet gecumuleerd worden, noch met elkaar, noch met een waardevoucher.

6.8.   BergHOFF behoudt zich het recht voor om een minimale en/of maximale bestelwaarde op te leggen voor het gebruik van vouchers of kortingscodes.  

6.9.  Het toepassen van een voucher of kortingscode na het afronden en betalen van de bestelling is niet mogelijk.

6.10.    De klant ontvangt via e-mail, na aankoop, een bevestiging van zijn bestelling. De overeenkomst komt slechts definitief tot stand van zodra BergHOFF een bevestigingsmail heeft gestuurd naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

6.11.    De aanvaarding van een bestelling door BergHOFF gebeurt steeds onder voorbehoud van aanvaarding door haar (toe-)leveranciers waarop zij beroep dient te doen ter uitvoering van de bestelling. Indien een (toe-)leverancier de bestelling weigert, verbinden partijen zich tot het onderhandelen van een alternatief dat voor beide partijen als afdoende wordt geacht.

6.12.    De bestelling wordt pas klaargemaakt en verzonden van zodra BergHOFF de goedkeuring van de betalingstransactie van de gekozen betalingsafhandelaar heeft ontvangen. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard, noch verwerkt.

6.13.   Wijzigingen aan de bestelling dienen door de klant onverwijld schriftelijk (per brief of mail) kenbaar gemaakt te worden en zijn enkel mogelijk na schriftelijke aanvaarding door BergHOFF. Wijzigingen die worden doorgegeven op het ogenblik dat de bestelling zich reeds in uitvoering bevindt, kunnen niet worden behandeld. In geval van tijdig en aanvaard verzoek, behoudt BergHOFF zich het recht voor tot het dienovereenkomstig aanpassen van de bestelling. Als een verzoek mondeling gebeurt, komt het risico voor het al dan niet uitvoeren van de wijzigingen ten laste  van de klant te liggen.

6.14.   Bij gebreke aan tijdige betaling heeft BergHOFF vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een verwijlinterest ten belope van 10% per jaar op het te betalen bedrag. Eveneens zal een schadevergoeding van 10% op het te betalen bedrag met een minimum van 150,00 EUR en een bedrag van 75,00 EUR ter dekking van de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten, verschuldigd zijn. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten en dit onverminderd het recht van BergHOFF voor het vorderen van meerschade. Bovendien zal bij laattijdige betaling het resterende saldo integraal en onmiddellijk opeisbaar worden. Hetzelfde geldt voor de overige, nog niet vervallen te betalen bedragen, dewelke eveneens onmiddellijk opeisbaar worden. Ingeval BergHOFF langs haar kant één van haar hoofdverplichtingen niet nakomt, zal deze een schadevergoeding verschuldigd zijn ten aanzien van de klant, met een maximum van 150,00 EUR.

 

 

ARTIKEL 7 – HERROEPINGSRECHT

7.1.      Aangezien BergHOFF goederen levert, kan de klant zich op navolgend herroepingsrecht beroepen daar de overeenkomst op afstand wordt gesloten. In dergelijk geval beschikt de klant over een wettelijke bedenkingstermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de levering van de goederen om af te zien van de overeenkomst zonder opgave van motivering.

7.2.      In geval van herroeping zijn de daaraan verbonden administratieve handelingskosten integraal ten laste van de klant. Daarnaast is de klant verplicht de reeds gepresteerde diensten van BergHOFF met betrekking tor de online-webshop op het ogenblik van de herroeping te voldoen.

7.3.      Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de goederen reeds geïncorporeerd werden of op bestellingen geplaatst door de klant in professionele hoedanigheid en/of voor professionele doeleinden.

7.4.      Indien de klant zich op het herroepingsrecht beroept, dienen de te retourneren goederen steeds vergezeld te gaan van de originele pakbon, samen met duidelijke vermelding van naam en adres van de klant, zich in onberispelijke staat te bevinden, en worden deze enkel aanvaard indien ongebruikt, niet gemonteerd, met alle toebehoren en in originele verpakking vergezeld van het aankoopbewijs. In geval van gebruik, montage, beschadigingen of afwezigheid van aankoopbewijs en verpakking, komt het herroepingsrecht te vervallen.

7.5.      De terugzendkosten van het goed worden ten laste van de klant gelegd. Van zodra BergHOFF de goederen in originele staat heeft ontvangen, wordt het geld van de klant teruggestort binnen de 30 kalenderdagen op zijn/haar bankrekening.

7.6.      De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een behandeling van de goederen dewelke verder reikt dan hetgeen nodig was om een goede functionering van de goederen vast te stellen.

7.7.      In het kader van het herroepingsrecht van de klant maakt BergHOFF het grootste voorbehoud voor wat de kleuren van de productfoto’s en de werkelijke productkleuren betreft.

 

 

ARTIKEL 8 – LEVERING VAN DE GOEDEREN EN RISICO’S

8.1.       Indien de klant meerdere goederen tegelijkertijd bestelt, zullen al deze goederen in één pakket bij de klant worden geleverd, evenwel mits inachtneming van artikel 6.18 van onderhavige algemene voorwaarden waarbij de bestelling pas wordt klaargemaakt en verzonden van zodra BergHOFF de goedkeuring van de betalingstransactie van de gekozen betalingsafhandelaar heeft ontvangen. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard, noch verwerkt.

8.2.        De risico’s verbonden aan de goederen, waaronder diefstal, beschadiging of verlies, komen integraal ten laste van de klant vanaf het ogenblik van levering. Het vervoer of de verzending van de goederen zal steeds op risico van de klant plaatsvinden, zelfs ingeval het goed tijdens het vervoer of de verzending beschadigd geraakt. 

 

 

ARTIKEL 9 – GARANTIE

9.1.      In geval van (verborgen) gebreken ten aanzien van de geleverde goederen beroept BergHOFF zich in hoofdorde op de wettelijke garantietermijn van 2 jaar dewelke aanvangt na de levering van het goed. Deze garantietermijn dient opgeworpen te worden binnen 2 maanden nadat het gebrek wordt vastgesteld door de klant of deze zich hiervan bewust geweest moest zijn. In ondergeschikte orde beroept BergHOFF zich op de wettelijke regeling inzake verborgen gebreken, dewelke opgeworpen dient te worden binnen 8 kalenderdagen vanaf het ogenblik dat het gebrek wordt vastgesteld of men zich hiervan bewust geweest moest zijn.

In geval van niet-tijdige melding van het gebrek door de klant, komt de garantietermijn te vervallen.

Indien er een bijkomende garantietermijn wordt aangeboden, beroept BergHOFF zich op de garantie geboden door de fabrikant of toeleverancier van de betrokken goederen.

9.2.      De klant zal zich niet kunnen beroepen op de voorziene garantietermijnen van clausule 9.1 van onderhavige algemene voorwaarden wanneer a) de klant zich voor de melding van een gebrek niet houdt aan hetgeen onder artikel 4.10 en 9.1 wordt bepaald, b) de klant zich niet als een goede huisvader ontfermd heeft over de goederen conform het normale doel waarvoor deze bestemd zijn, met in begrip van periodiek onderhoud (cfr. clausule 9.3) of c) wanneer er manipulatie van de diensten en/of goederen door de klant of door een derde heeft plaatsgevonden. 

9.3.      De klant zal zich niet kunnen beroepen op de voorziene garantietermijnen van clausule 10.1 van onderhavige algemene voorwaarden in geval van verkeerd gebruik van het goed, misbruik van het goed, onjuiste schoonmaak of onderhoud van het goed, verwaarlozing van het goed, oververhitting van het goed, het gebruik van citrus gebaseerde schoonmaakmiddelen op het goed, het gebruik van het goed in commerciële bedrijven, het tenietgaan/beschadigen van het goed ten gevolge van een brand of val, dan wel indien het goed zou worden gestolen door een derde.

9.4.      Kleine onvolkomenheden, dewelke geen invloed hebben op de prestaties van het goed, zoals, doch niet beperkt tot, krassen, verkleuringen, deuken, oppervlakte markeringen en kleine kleurverschillen, vallen niet onder de aangeboden garantie.

9.5.      Dichtingsringen, handvaten en (thermo)knoppen vallen niet onder de aangeboden garantie. 

9.6.      De klant erkent en aanvaardt dat BergHOFF de excepties en exoneraties, die een fabrikant of toeleverancier kan inroepen om tussenkomst in garantievrijwaring te weigeren, eveneens aan de klant kan tegenwerpen. BergHOFF kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijziging van het garantiebeleid van de fabrikant of leverancier.

 

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEDEN

10.1.    Een niet-conforme levering wordt in elk geval gedekt door de aanvaarding van de levering door de klant overeenkomstig clausule 5.10 van onderhavige algemene voorwaarden en komt alsdan niet in aanmerking voor enige vorm van schadeloosstelling door BergHOFF. Partijen erkennen dat de voormelde aanvaarding zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend kan plaatsvinden.

10.2.    Van zodra de wettelijke garantietermijn conform artikel 9.1 van onderhavige algemene voorwaarden is komen te vervallen, zal BergHOFF niet meer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor zichtbare gebreken.

10.3.    Van zodra de wettelijke garantietermijn conform artikel 9.1 van onderhavige algemene voorwaarden is komen te vervallen, zal BergHOFF niet meer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de verborgen gebreken dewelke niet tijdig door de klant werden gemeld, i.e. binnen 8 kalenderdagen vanaf het ogenblik dat het gebrek wordt vastgesteld of men zich hiervan bewust geweest moest zijn. Indien de klant de verborgen gebreken wel tijdig heeft gemeld na het verstrijken van de wettelijke garantietermijn, zal BergHOFF niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien deze te wijten zijn aan een eigen licht(ste) fout.

10.4.    Voor zover BergHOFF voor de levering van de goederen afhankelijk is van de medewerking, diensten of leveringen van derden, waaronder hulppersonen of leveranciers, kan zij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit gebeurlijke vertragingen of hun licht(st)e, herhaaldelijke fout, dan wel het niet-uitvoeren van een van de voornaamste verbintenissen wegens overmacht in hoofde van deze hulppersoon of leverancier. Hetzelfde geldt voor de afname van producten van derden.

10.5.    BergHOFF kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor de aan haar toerekenbare tekortkomingen in geval van een eigen zware fout, opzettelijke fout, fraude of bedrog. In geval van aansprakelijkheid in hoofde van BergHOFF blijft de vergoedbare schade beperkt tot directe materiële schade die het rechtstreekse gevolg zijn van een eigen zware fout, opzettelijke fout, bedrog of fraude en is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de door BergHOFF afgesloten verzekering tussenkomst verleent, dan wel tot 5% van de betalingsprijs, met een maximum van 150,00 EUR indien de verzekering geen dekking verleent. BergHOFF is niet aansprakelijk voor vermogensschade, onvoorzienbare schade, indirecte schade of gevolgschade.

10.6.    Iedere vordering van de klant tot schadevergoeding dient te worden ingesteld binnen een termijn van 3 maanden nadat de feiten waarop deze vordering wordt gebaseerd gekend waren door de klant of redelijkerwijze gekend konden zijn.

10.7.    BergHOFF zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor wat de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de gegevens betreft, dewelke door de klant worden ingegeven op de online-webshop. Zonder hierbij exhaustief te zijn, dient onder ‘gegevens’ te worden verstaan: naam, voornaam, (leverings)adres, e-mail, telefoon en/of GSM-nummer, betalingsgegevens, dan wel code van de kortingsbonnen.

10.8.    Conform clausule 4.2 van onderhavige algemene voorwaarden is de klant zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van diens inloggegevens. BergHOFF gaat er immers van uit dat de handelingen die worden gesteld met een account van een welbepaalde klant handelingen zijn dewelke door de betrokken klant zelf worden verricht. BergHOFF treft dan ook geen aansprakelijkheid, en is er niet toe gehouden om eventuele schadegevallen te vergoeden, ingeval er handelingen worden verricht met een account dewelke buiten weten om van de desbetreffende klant zijn gerealiseerd door toedoen van diefstal van identiteit, diefstal van de gebruikersnaam (e-mailadres), diefstal van het wachtwoord of het hacken van het account van de klant.

10.9.    BergHOFF garandeert niet dat de online-webshop te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is voor de klant. Storingen kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internetverbinding of door virussen. BergHOFF is jegens de klant niet aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van i) fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de online-webshop, ii) storingen, iii) het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn van de online-webshop ten gevolge van bijvoorbeeld bugs of Trojaanse paarden, iv) het (tussentijds) uitvallen van de online-webshop of v) het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de online-webshop.

10.10.  BergHOFF is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot of gebruik van de online-webshop, dewelke ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van de klant van netwerken en systemen van derden. 

10.11.  BergHOFF is niet aansprakelijk voor schade dewelke voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de online-webshop door derden.

10.12.  De verwijzingen (hyperlinks) naar andere websites en/of online-webshops houdt geen aanbeveling of garantie in met betrekking tot deze andere websites en/of online-webshops, en dit onder meer voor wat betreft de juistheid en volledigheid van de inhoud, de beschikbaarheid en het virusvrij zijn van de websites en/of online-webshops. Aangezien dergelijke websites en/of online-webshops niet onder controle van BergHOFF staan, draagt BergHOFF geen verantwoordelijk voor het gebruik van deze websites en/of online-webshops. Dergelijk gebruik gebeurt volledig op eigen risico van de klant.

10.13. Voor wat de beveiliging van de gegevens betreft, neemt BergHOFF alle zorg in acht dewelke redelijkerwijze van haar kan worden verwacht in overeenstemming met artikel 13 van onderhavige algemene voorwaarden, zonder hierbij evenwel een resultaatsverbintenis aan te gaan, zoals dit evenmin het geval is voor wat artikel 10.9 van onderhavige algemene voorwaarden betreft. BergHOFF is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens ondanks de door haar toegebrachte zorg. BergHOFF kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen dewelke, ondanks alle controlemaatregelen die werden genomen, schade zouden kunnen toebrengen, behoudens in de gevallen waarin deze virussen en de daaruit voortvloeiende schadegevallen te wijten zijn aan een eigen zware fout, opzettelijke fout, bedrog of fraude van BergHOFF.

10.14.  Daar BergHOFF dienstverlening uitvoert op vraag van de klant, dan wel uitzonderlijke instructies van de klant krijgt opgelegd, vrijwaart de klant BergHOFF in hoofdsom, kosten en interesten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade (beweren) geleden (te) hebben.

 

 

ARTIKEL 11 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

11.1.    De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de online-webshop, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de logo’s, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, digitale downloads, teksten en software zijn en blijven uitsluitend eigendom van BergHOFF. Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan de klant.

11.2.    BergHOFF verleent aan de klant een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om van de online-webshop gebruik te maken..

11.3.    Het is de klant verboden om zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van BergHOFF enige software van of verbonden aan de online-webshop te decompileren.

11.4.    Indien de klant een inbreuk pleegt op bovenstaande clausules aangaande de intellectuele eigendomsrechten, is BergHOFF gerechtigd op een schadevergoeding van 2.500,00 EUR, dewelke vermeerderd dient te worden met 500,00 EUR per dag zolang de inbreuk duurt, behoudens indien BergHOFF kan aantonen dat de werkelijk geleden schade groter is.

 

 

ARTIKEL 12 - OVERMACHT EN BEËINDIGING OVEREENKOMST

12.1     In geval van tijdelijke overmacht worden de verplichtingen van BergHOFF tot het aanbieden van de online-webshop geschorst of beperkt gedurende de periode van overmacht zonder enige aansprakelijkheid in hoofde van BergHOFF. 

12.2.    Onder overmacht dient te worden verstaan: elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van BergHOFF die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van diens verbintenis, zoals, maar niet beperkt tot langdurige ziekte, overlijden, wilde staking of lockdown, vertraging in aanlevering of uitputting van goederen, faillissement leverancier, technische storing, hacking, trojaanse paarden, embargo’s, wettelijke verplichtingen, terrorisme of oorlog, de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van hostingservices, dan wel een cyberaanval op de online-webshop.

12.3.    Indien door overmacht de verbintenis van BergHOFF tot het aanbieden van de online-webshop en de levering van de goederen niet kan worden uitgevoerd, zal deze verbintenis van BergHOFF worden opgeschort zolang deze overmachtssituatie duurt. Van zodra BergHOFF haar verbintenis weer kan nakomen, zal de uitvoeringstermijn (cfr. clausule 5.1 onderhavige algemene voorwaarden) worden verlengd met de duur van de opschorting. 

12.4.    BergHOFF kan de activiteiten van de klant in verband met de online-webshop (tijdelijk) beperken, opschorten of buiten gebruik stellen, het account van de klant tijdelijk of blijvend verwijderen, dan wel de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst lastens de andere partij ontbinden in geval de klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met de BergHOFF gesloten overeenkomst inclusief de algemene voorwaarden, dewelke integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

12.5.    Het recht van BergHOFF om de overeenkomst lastens de klant te ontbinden, laat diens recht om van de klant een schadevergoeding te vorderen onverlet. Minstens dient de klant de reeds uitgevoerde diensten met betrekking tot de online-webshop te vergoeden.

 

 

ARTIKEL 13 – PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

13.1.    BergHOFF verwerkt persoonsgegevens in uitvoering van de door de klant toevertrouwde dienstverlening met betrekking tot het online-platform. Dit als verwerkingsverantwoordelijke, dan wel als verwerker afhankelijk van de concrete omstandigheden.

13.2.    BergHOFF is verwerkingsverantwoordelijke in zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt voor eigen doeleinden en BergHOFF hiervoor zelf de middelen bepaalt. In zoverre er persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt worden in opdracht van de klant treedt BergHOFF op als verwerker.

13.3.    Voor de persoonsgegevens die BergHOFF als verwerkingsverantwoordelijke ontvangt vanwege de klant valt BergHOFF terug op de situatie waarbij de klant een overeenkomst heeft gesloten met BergHOFF en de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

13.4.    BergHOFF erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens. In die zin erkennen zowel BergHOFF als de klant dat iedere verwerking zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, alsmede Verordening (EU) 2016/679 (hierna: AVG) van kracht sedert 25 mei 2018 en deze te zullen naleven. In geval van inhoudelijke wetswijzigingen verbindt BergHOFF zich er toe om het privacybeleid hierop aan te passen.

13.5.    BergHOFF garandeert dat persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden op een transparante wijze en dit enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Iedere verwerking wordt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de verwerking plaatsvindt. BergHOFF ziet er op toe dat de persoonsgegevens correct worden geregistreerd en geactualiseerd indien nodig.

Door beroep te doen op de dienstverlening van BergHOFF aanvaardt de klant dat deze gegevens verwerkt kunnen worden.

13.6.    In het kader van de dienstverlening die door BergHOFF wordt geleverd, bestaan de verzamelde persoonsgegevens onder meer uit de naam, voornaam, (leverings)adres,  telefoon en/of GSM-nummer, betalingsgegevens. 

13.7.    De persoonsgegevens die voor het uitvoeren van de bestelling worden opgevraagd, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van de desbetreffende dienstverlening. Indien BergHOFF de gegevens voor een langere periode bewaart, baseert zij zich hier ten alle tijden voor op de nodige rechtvaardigingsgronden, waaronder de wettelijke verplichtingen inzake boekhouding, aansprakelijkheid en garantie.

13.8.    BergHOFF zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen voor een veilige verwerking van persoonsgegevens, zodat het risico op vernietiging, verlies, ongeautoriseerde wijziging of verwerking wordt beperkt. Dit rekening houdende met de gebruiken binnen de sector, de stand van de techniek, de aard, omvang, context van de verwerking, verwerkingsdoeleinden en de mogelijk verbonden risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokken personen. Op schriftelijk verzoek verstrekt BergHOFF gedetailleerde inlichtingen over het gehanteerde veiligheidsbeleid.

13.9.    In het kader van de AVG heeft de betrokkene de volgende rechten met betrekking tot de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens (art. 12 t.e.m. 22 AVG): het recht op inzage, het recht op verbetering en/of aanvulling van de verzamelde gegevens, het recht om het doel van de verwerking te beperken, het recht op overdraagbaarheid van gegevens, het recht om vergeten te worden en het recht om bewaar in te dienen.

13.10.  Vragen en/of klachten omtrent het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens of een beroep op de rechten als betrokkene kunnen gericht worden aan BergHOFF en dit via een gemotiveerd schrijven naar belgium@berghoff.be of per post naar 3583 Paal, De Weven 3.  BergHOFF verwerkt elk verzoek onverwijld en koppelt hier over terug binnen een termijn van 30 dagen. In bepaalde gevallen heeft  BergHOFF het recht deze termijn te verlengen met twee maanden, in welk geval BergHOFF de betrokkene hierover informeert binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek (art. 12.3 AVG).

13.11.  BergHOFF garandeert dat zij de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bijhoudt om het beoogde doel te bereiken, uitgezonderd wat betreft de boekhoudkundige stavingstukken en deze inzake aansprakelijkheidsclaims, dewelke mogelijks een langere bewaartermijn rechtvaardigen volgens de wettelijke bepalingen ter zake. Overige gegevens die noodzakelijk kunnen zijn voor een adequate na-service, dan wel toekomstige dienstverlening, worden in de mate van het mogelijke geanonimiseerd bewaard zodat deze niet langer dan noodzakelijk traceerbaar zijn naar identificeerbaar personen.

Wanneer de bewaring van de persoonsgegevens niet langer vereist is, zullen deze op een veilige manier worden vernietigd of verwijderd, dan wel ter beschikking worden gesteld van de betrokkene.

13.12.  BergHOFF neemt de nodige maatregelen teneinde een verlies van data tegen te gaan. Wanneer dergelijk verlies zich evenwel zou voordoen, verbindt BergHOFF er zich toe dit in voorkomend geval te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) binnen de wettelijke termijnen. Deze informatieplicht geldt enkel in zoverre het datalek grootschalig blijkt, dan wel een vergaande impact op de beveiliging met zich meebrengt.

13.13.  BergHOFF garandeert de nodige ondersteuning aan betrokkenen om aan diens verplichtingen te voldoen, behoudens in geval van informatie die confidentieel is of omwille van een wettelijke regeling niet mag worden medegedeeld. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens bij BergHOFF is mevr. RUTTEN Hilde (belgium@berghoff.be of  011/922.222).  Voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens kan u daarnaast steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (022/74.48.00) of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

 

ARTIKEL 14 – BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1.    Uitsluitend de rechtbanken behorende tot het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van BergHOFF is gevestigd, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de klant en BergHOFF dewelke uit het gebruik van de online-webshop of de toepassing van de algemene voorwaarden voortvloeien of hiermee enig verband houden.

14.2.    De algemene voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende handelingen worden exclusief beheerst door het Belgische Recht en dienen overeenkomstig de Belgische wetgeving te worden geïnterpreteerd.