Cadeau gratuit dès 30 € & livraison gratuite dès 50 €
  • MENU
  • Se connecter
  • MON PANIER    0
  • FR FR
    • NL NL
    • FR FR

Herroepingsrecht


Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij BergHOFF Belgium bvba.

VI WER - art. VI.45 e.v. WER, laat de klant toe binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet. Dit zonder opgave van reden.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons per gewone post of per mail via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van je beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Als je van deze mogelijkheid gebruikmaakt, zullen wij je onverwijld op een duurzame gegevensdrager een ontvangstbevestiging van je herroeping sturen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt BergHOFF Belgiuim bvba zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal BergHOFF Belgium bvba alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat BergHOFF Belgium bvba op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen.

Bij verkoopovereenkomsten kan BergHOFF Belgium bvba wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt.

De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen aan de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING:

Beste Klant, dit formulier moet je alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen.

Aan: BergHOFF Belgium bvba, De Weven 3, 3583 Paal-Beringen 

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat

ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende

goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

  

Handtekening van consument(en) 

 

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.