Cadeau gratuit dès 30 € & livraison gratuite dès 50 €
  • MENU
  • Se connecter
  • MON PANIER    0
  • FR FR
    • NL NL
    • FR FR

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden BergHOFF Belgium BV


ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

1.1.             BergHOFF Belgium BV (hierna: BergHOFF Belgium), met ondernemingsnummer 0870.414.949 en maatschappelijke zetel te 3583 Beringen, De Weven 3 (belgium@berghoff.be of 011/92.22.22) is een onderneming gespecialiseerd in de verdeling van kookmateriaal, keukenbenodigdheden en tafelservies van BergHOFF binnen de Benelux.

1.2.             Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, bestelbonnen en, in het algemeen, contractuele verhoudingen tussen BergHOFF Belgium en de klant.

Deze algemene voorwaarden zijn bepalend voor de algehele rechtsverhouding tussen BergHOFF Belgium en de klant. Tenzij expliciet anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst of bijzondere voorwaarden gesloten tussen BergHOFF Belgium en de klant, kan hiervan niet worden afgeweken. In geval van afwijkende overeenkomst of bijzondere voorwaarden hebben deze laatste voorrang op de algemene voorwaarden, dewelke van toepassing blijven voor hetgeen niet is opgenomen in de afwijkende overeenkomst of bijzondere voorwaarden.

1.3.             Onder ‘klant’ dient te worden verstaan: eenieder die een koopovereenkomst sluit met BergHOFF Belgium, zowel consumenten (B2C) als ondernemingen (B2B).

1.4.             Onder ‘online webshop’ dient te worden verstaan: www.berghoff-belgium.be.

1.5.             Onder ‘voucher’ dient te worden verstaan: een tegoedbon ter waarde van een bepaald bedrag uitgereikt door BergHOFF Belgium (die o.m. kan worden aangekocht via de online webshop) en kan worden ingeruild via de online voucher webshop: www.myberghoffvoucher.be. Zie artikel 12 van onderhavige algemene voorwaarden voor specifieke bepalingen inzake de online voucher webshop.

1.6.             Onder ‘verdeler’ dient te worden verstaan: elke door BergHOFF Belgium aangeduide onderneming die voldoet aan de vooropgestelde selectiecriteria.

1.7.             Onder ‘verdelersnetwerk’ dient te worden verstaan: het door BergHOFF Belgium in de Benelux gehanteerde selectieve verdelersnetwerk van verdelers die voldoen aan de door BergHOFF Belgium vooropgestelde selectiecriteria.

1.8.             De algemene voorwaarden van BergHOFF Belgium zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

1.9.             De klant zal kennis kunnen nemen van de algemene voorwaarden van BergHOFF Belgium voor het sluiten van de overeenkomst. Na kennisname en aanvaarding van de algemene voorwaarden door de klant, zullen deze op hem van toepassing zijn.

1.10.           De algemene voorwaarden van BergHOFF Belgium kunnen steeds online geconsulteerd worden op www.berghoff-belgium.be.

1.11.           Indien er zich een situatie voordoet dewelke niet geregeld werd in onderhavige algemene voorwaarden, dient deze geïnterpreteerd te worden conform het gemene recht rekening houdende met de geest van de algemene voorwaarden. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hierna vermelde bepalingen, heeft in geen geval invloed op de geldigheid van de andere bepalingen, dewelke integraal van kracht blijven. De niet-afdwingbare of strijdige bepaling zal automatisch geacht worden vervangen te zijn door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de wil van de partijen. 

1.12.           BergHOFF Belgium behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing worden op elke nieuwe overeenkomst. Voor lopende overeenkomsten op het ogenblik van de wijziging blijven de algemene voorwaarden gelden zoals deze bestaan tijdens de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de gewijzigde algemene voorwaarden tijdens de duurtijd van de overeenkomst door de klant worden aanvaard.

1.13.           Het niet-toepassen door BergHOFF Belgium van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden zal geenszins kunnen worden beschouwd als een verzaking aan deze voorwaarden.

ARTIKEL 2 – OFFERTES EN AANBIEDINGEN

2.1.             Alle offertes en aanbiedingen, mede inbegrepen de tarieven, prijsopgaven, prijslijsten, technische inlichtingen, aanduidingen van gewicht en afmetingen, en in het algemeen alle specificaties die door BergHOFF Belgium worden meegedeeld aan de klant, worden slechts ter inlichting gegeven en zonder enige verbintenis in hoofde van BergHOFF Belgium.

2.2.             Tenzij de offerte anders vermeldt, is deze geldig gedurende een termijn van 30 dagen. Indien de klant pas na het verstrijken van de geldigheidsduur intekent op de offerte of aanbieding, is BergHOFF Belgium niet gehouden aan de in de offerte weergegeven prijzen en modaliteiten.

2.3.             BergHOFF Belgium is slechts gehouden tot een middelenverbintenis voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie in offertes betreft en draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten.

2.4.             Er komt slechts een bindende overeenkomst tot stand na goedkeuring en schriftelijke bevestiging van BergHOFF Belgium. Een bevestiging door BergHOFF Belgium kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend. De uitvoering van de overeenkomst wordt gezien als een stilzwijgende aanvaarding vanwege BergHOFF Belgium.

ARTIKEL 3 – VERTEGENWOORDIGING

3.1.            Ingeval de klant een overeenkomst sluit voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, zelfs indien deze hiertoe niet de statutaire bevoegdheid had, maakt deze zich sterk voor deze derden in overeenstemming met artikel 1120 B.W. en zal deze persoonlijk/hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 4 – LEVERING EN UITVOERING

4.1.             De levertermijnen die door BergHOFF Belgium worden meegedeeld, worden slechts ten indicatieve titel gegeven. Eventuele overschrijdingen van deze termijnen kunnen in geen geval leiden tot enige vergoeding wegens vertraging of aanleiding geven tot de ontbinding van de overeenkomst.

4.2.             BergHOFF Belgium behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

4.3.             Bij koop vindt de levering plaats “ex. works het magazijn waar de betrokken goederen door BergHOFF Belgium werden opgeslagen ten behoeve van de klant” volgens de voorwaarden incoterms 2000, tenzij anders vermeld op de factuur of schriftelijk overeengekomen met de klant, in welk geval voor een B2B-klant in ieder geval de volgende leveringskosten van toepassing zijn (alle bedragen exclusief BTW):

- Bestellingen België onder 300,00 euro: 7,00 euro/colli;

- Bestellingen Nederland onder 500,00 euro: 8,00 euro/colli;

- Dropshipment België: 9,00 euro/colli;

- Dropshipment Nederland: 10,00 euro/colli.

Indien er sprake is van paletten, worden de volgende leveringskosten gehanteerd:

- Bestellingen België onder 300,00 euro: 40,00 euro/pallet;

- Bestellingen Nederland onder 500,00 euro: 50,00 euro/pallet;

- Dropshipment België: 40,00 euro/pallet;

- Dropshipment Nederland: 50,00 euro/pallet. 

4.4.             Het risico van de zaak gaat over op het moment dat de klant deze ter plaatse in het magazijn in ontvangst neemt. Niettegenstaande hetgeen voorafgaat, kunnen BergHOFF Belgium en de klant overeenkomen dat BergHOFF Belgium voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in elk geval vanaf de overgang ervan aan de klant bij ontvangst ter plaatse in het magazijn op de klant.

ARTIKEL 5 – PRIJS EN BETALINGEN

5.1.             De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals opgenomen in de offerte, of, bij gebrek aan een offerte, zoals van kracht op datum van de aanvaarding van de bestelling door BergHOFF Belgium.

5.2.             De door BergHOFF Belgium gehanteerde prijzen worden steeds uitgedrukt in Euro (€) en zijn ten aanzien van ondernemingen exclusief BTW, en ten aanzien van consumenten inclusief BTW tegen het geldende huidige tarief in het land van verblijf van de klant.

5.3.             Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van BergHOFF Belgium is steeds ten laste van de klant.

5.4.             Partijen komen overeen dat er een prijsherziening doorgevoerd kan worden door BergHOFF Belgium tot 10% van de in de offerte, bestelbon of orderbevestiging opgenomen prijzen en dit rekening houdende met objectief meetbare schommelingen in grondstofprijzen, transportkosten, lonen en sociale lasten na datum van de overeenkomst. In het geval er evenwel een prijsstijging zou zijn van 10% of meer ten opzichte van de offerte, bestelbon of orderbevestiging, zullen partijen de overeenkomst in onderling overleg herzien en nieuwe redelijke prijzen afspreken op basis van de objectief meetbare schommelingen in materiaalprijzen, lonen en sociale lasten. Wanneer BergHOFF Belgium de intentie heeft om een prijsherziening door te voeren, zal zij de klant hiervan verwittigen. Vooraleer de nieuwe prijs van kracht wordt, heeft de klant vanaf deze verwittiging het recht om de overeenkomst binnen de 14 dagen te beëindigen.

5.5.             De facturen van BergHOFF Belgium zijn betaalbaar op diens maatschappelijke zetel. De betaling van de goederen geschiedt bij de levering, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

5.6.             Alle facturen dienen te worden betaald binnen de 30 dagen na de vermelde factuurdatum en dit zonder enige korting of inhouding van welke aard ook.

Voor de klant-onderneming

In geval van niet-betaling van een deel of het geheel van een factuur op de vervaldag door de klant-onderneming, heeft BergHOFF Belgium van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op moratoire interesten waarbij de interestvoet gelijk is aan de wettelijke interestvoet overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties. Bovendien is de klant-onderneming van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van € 50,00, onverminderd het recht van BergHOFF Belgium om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Bovendien zal bij laattijdige betaling het resterende saldo en/of de nog niet vervallen facturen integraal en onmiddellijk opeisbaar worden.  

Voor de klant-consument

In geval van niet-betaling van een deel of het geheel van een fact-

uur op de vervaldag door de klant-consument houdt BergHOFF zich er-

aan eerst een kosteloze herinnering te versturen aan de betrokken klant-consument. BergHOFF erkent dat deze eerste herinnering de vorm dient aan te nemen van een ingebrekestelling, die minimaal de gegevens bevat zoals bepaald in artikel XIX.2, § 3 WER. BergHOFF zal hierna een wettelijke wachttermijn respecteren van ten minste veertien kalenderdagen, dewelke ingaat vanaf de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de klant-consument per post, of in geval van elektronische verzending vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering elektronisch werd overgemaakt aan de klant-consument. BergHOFF behoudt zich het recht om na het verstrijken van deze termijn moratoire interesten te kunnen vorderen overeenkomstig artikel XIX.4, eerste lid, 1° WER. Bovendien zal voor de klant-consument pas na het volbrengen van bovenstaande formaliteiten het factuurbedrag verhoogd kunnen worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, en dit rekening houdend met de begrenzingen zoals bepaald in artikel XIX. 4, eerste lid 2° WER. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten en dit onverminderd het recht van BergHOFF voor het vorderen van meerschade.

5.7.      Facturen die niet per aangetekende brief binnen de 7 kalenderda-

gen worden geprotesteerd, worden als definitief aanvaard beschouwd.

 

5.8.      BergHOFF Belgium heeft het recht om bij gebreke aan tijdige

betaling van de factuur de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, doch mits eenvoudige kennisgeving op te schorten dan wel met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant.

 

5.9.      BergHOFF Belgium heeft het recht om schuldvorderingen ten

opzichte van de klant te compenseren met eventuele financiële vorderingen van de klant opzichtens BergHOFF Belgium.

 

ARTIKEL 6 - FINANCIERING

6.1.             In geen geval kan de weigering van een aanvraag tot financiering een invloed hebben op de overeenkomst dewelke door de ondertekening of goedkeuring van de offerte of overeenkomst als definitief beschouwd wordt. Dit geldt ook indien BergHOFF Belgium uit bereidwilligheid getracht heeft de klant te helpen een financiering te krijgen.

6.2.             In geval van een vermoeden van insolvabiliteit van de klant, zoals bij het niet of laattijdig betalen van facturen, zal BergHOFF Belgium om een behoorlijke waarborg van betaling verzoeken voor nog uit te voeren leveringen. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, behoudt BergHOFF Belgium zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst te schorsen in afwachting van een behoorlijke waarborg van betaling. Bij gebreke aan een behoorlijke waarborg van betaling heeft BergHOFF Belgium het recht de overeenkomst te beëindigen zonder enige gehoudenheid tot schadeloosstelling in hoofde van de klant.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

7.1.             BergHOFF Belgium kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor haar opzet, haar zware fout of voor die van haar aangestelden of lasthebbers, fraude of bedrog, alsook voor het niet uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken.

7.2.             In het geval dat BergHOFF Belgium aansprakelijk zou worden gesteld, blijft de vergoedbare schade beperkt tot directe materiële schade. In dat geval is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de door BergHOFF Belgium afgesloten verzekering tussenkomst verleent. In het geval dat de door BergHOFF Belgium afgesloten verzekering geen tussenkomst verleent, is de schadevergoeding beperkt tot de aankoopprijs van de bestelde goederen. BergHOFF Belgium is in geen geval aansprakelijk voor vermogensschade, letselschade, morele schade, indirecte schade, onvoorzienbare schade of gevolgschade.

7.3.             Iedere vordering van de klant tot schadevergoeding dient te worden ingesteld binnen een termijn van 3 maanden nadat de feiten waarop deze vordering wordt gebaseerd, gekend waren door de klant of redelijkerwijze gekend konden zijn.

ARTIKEL 8 – KLACHTEN EN WAARBORG

8.1.   Informatie en klachten

8.1.1.          De bepalingen van onderhavig artikel 8.1 zijn niet van toepassing in een B2C-context, in welk geval de dwingende regels van de Wet op de Consumentenkoop van toepassing zijn (cf. infra – artikel 11).

8.1.2.          De klant zal de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst controleren op hun bruikbaarheid, verkoopbaarheid, samenstelling en enige andere relevante eigenschappen evenals desgevallend hun conformiteit met de specifieke eigenschappen zoals overeengekomen in de bijzondere voorwaarden.

8.1.3.          Indien de klant bij deze controle gebreken en/of beschadigingen vaststelt, dienen deze door de klant binnen de 10 dagen na de levering gedetailleerd en per e-mail vergezeld van voldoende fotomateriaal aan BergHOFF Belgium te worden gemeld. Bij gebreke hieraan wordt de klant geacht de geleverde goederen in perfecte en deugdelijke staat te hebben ontvangen, zodat ieder recht van de klant om zich te beroepen op non-conformiteit van de geleverde goederen vervalt.

8.1.4.          Gebreken die bij de levering niet zichtbaar zijn en niet door een zorgvuldige controle vastgesteld kunnen worden, dienen door de klant binnen de 10 dagen na de vaststelling van het gebrek gedetailleerd en per aangetekend schrijven vergezeld van voldoende fotomateriaal aan BergHOFF Belgium te worden gemeld.

8.1.5.           Wanneer de geleverde goederen door de klant in gebruik worden genomen, in de ruimste zin van het woord, of herverkocht worden, worden ze geacht te zijn geaccepteerd, hetgeen geldt als definitieve en onherroepelijke goedkeuring en aanvaarding door de klant in zijn totaliteit.

8.1.6.          De betaling, zelfs gedeeltelijk, van de (eind)factuur geldt als vermoeden dat de klant de geleverde goederen in gebruik heeft genomen en stilzwijgend de conformiteit ervan aanvaardt behoudens tegenbewijs.

8.2.   Waarborg

8.2.1.          Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen bestaat de waarborg van BergHOFF Belgium er enkel in dat de geleverde goederen die na ontvangst van de schriftelijke klacht als niet conform worden erkend door BergHOFF Belgium naar keuze van de klant vervangen worden binnen de termijn die BergHOFF Belgium daarvoor nodig acht of teruggenomen worden mits creditering van de betreffende factuur.

8.2.2.          Voor hetgeen niet tot de fabricatie van BergHOFF Belgium behoort, is de duur en de omvang van de waarborg van BergHOFF Belgium steeds beperkt tot de waarborg waarvan BergHOFF Belgium zelf kan genieten bij de producent of haar leverancier (back-to-back). 

8.2.3.          De toepassing van de waarborg kan tevens in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding in hoofde van de klant, behalve indien de klant in zijn hoedanigheid van consument goederen aankoopt (B2C).

8.2.4.          Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen de partijen, wordt BergHOFF Belgium niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de klant zal maken van gekochte goederen.

ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1.             De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot BergHOFF Belgium, met inbegrip van, doch niet beperkt tot de handelsmerken, logo’s, de lay-out, de iconen, de afbeeldingen zijn en blijven uitsluitend eigendom van BergHOFF Belgium en/of haar licentiegever. Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan de klant.

9.2.             Het is de klant verboden om zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van BergHOFF Belgium door intellectuele eigendomsrechten beschermde elementen na te maken, aan te wenden voor eigen gebruik of te reproduceren.

9.3.             Indien de klant een inbreuk pleegt op de voorgaande bepalingen aangaande de intellectuele eigendomsrechten, is BergHOFF Belgium gerechtigd op een schadevergoeding van 25.000,00 euro, dewelke vermeerderd wordt met 2.500,00 euro per dag zolang de inbreuk duurt, onverminderd het recht van BergHOFF Belgium om haar werkelijk geleden schade te bewijzen en te vorderen. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat deze schadevergoeding redelijk en noodzakelijk is om de rechtmatige belangen van BergHOFF Belgium (en/of haar licentiegever) te vrijwaren.

ARTIKEL 10 – OVERMACHT EN BEËINDIGING OVEREENKOMST

10.1.           In geval van tijdelijke overmacht worden de verplichtingen van BergHOFF Belgium geschorst of beperkt gedurende de periode van overmacht zonder enige aansprakelijkheid in hoofde van BergHOFF Belgium.

10.2.           Onder overmacht dient te worden verstaan: elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van BergHOFF Belgium die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van diens verbintenis, zoals, maar niet beperkt tot uitputting van de voorraad, uitblijven van leveringen door de leveranciers van BergHOFF Belgium, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, wilde staking of lockdown, terrorisme of oorlog, hacking, overstroming etc.  

10.3.           Indien door overmacht de verbintenis van BergHOFF Belgium meer dan 2 maanden niet uitgevoerd kan worden en aldus niet meer als tijdelijk aanzien kan worden, hebben zowel BergHOFF Belgium als de klant het recht om de overeenkomst per aangetekend schrijven te herzien of te beëindigen, zonder dat schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij. De klant is gehouden tot het vergoeden van alle door BergHOFF Belgium tot op dat ogenblik geleverde goederen.

10.4.           BergHOFF Belgium kan de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst lastens de klant ontbinden ingeval de klant een ernstige wanprestatie begaat door zich niet, onbehoorlijk of onvolledig aan de met BergHOFF Belgium gesloten overeenkomst, inclusief de algemene voorwaarden, dewelke integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst te houden, waarbij partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat in ieder geval, en op niet-limitatieve wijze het gebrek aan (tijdige) betaling door de klant, faillissement, liquidatie, kennelijk onvermogen of vermoeden van insolvabiliteit als ernstige contractuele wanprestatie wordt beschouwd. Het recht van BergHOFF Belgium de overeenkomst in dit geval te ontbinden, laat diens recht op vergoeding van de reeds geleverde goederen, alsook de vergoeding voor eventueel bijkomende geleden schade, onverlet. De klant is in geen geval gerechtigd op enige vorm van schadeloosstelling.

10.5.           Het recht van BergHOFF Belgium om de overeenkomst lastens de klant buitengerechtelijk te ontbinden, laat diens recht om van de klant een schadevergoeding te vorderen onverlet. Minstens dient de klant de reeds geleverde goederen te vergoeden. BergHOFF Belgium heeft het recht om eventueel betaalde voorschotten te behouden als gedeeltelijke schadevergoedingen, onverminderd het recht van BergHOFF Belgium om haar werkelijk geleden schade te bewijzen en te vorderen.

10.6.           De klant heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen in geval van een ernstige opzettelijke fout in hoofde van BergHOFF Belgium.

ARTIKEL 11 – BIJKOMENDE BEPALINGEN SPECIFIEK VAN TOEPASSING OP DE ONLINE WEBSHOP – B2C

11.1.Algemeen

11.1.1.        De bepalingen van onderhavig artikel 11 zijn bijkomend specifiek van toepassing op verkopen via de online webshop, doch enkel indien de klant in zijn hoedanigheid van consument goederen aankoopt (B2C) en hebben voorrang op de andere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden indien deze hiermee in strijd zouden zijn.

11.2.Totstandkoming van de overeenkomst

11.2.1.        Na de aankoop ontvangt de klant via e-mail een bevestiging van zijn bestelling. De overeenkomst komt slechts definitief tot stand zodra BergHOFF Belgium een bevestigingsmail heeft gestuurd naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

11.2.2.        De aanvaarding van een bestelling door BergHOFF Belgium gebeurt steeds onder de opschortende voorwaarde van aanvaarding door haar leveranciers waarop zij beroep dient te doen ter uitvoering van de bestelling. Indien een leverancier de bestelling weigert, verbinden partijen zich tot het onderhandelen van een alternatief dat voor beide partijen als afdoende wordt geacht.

11.2.3.        Het aanbod van de goederen zoals weergegeven op de online webshop geldt zolang de voorraad strekt. In geval van (tijdelijke) uitputting van de voorraad behoudt BergHOFF Belgium zich het recht voor om de bestelling niet te accepteren dan wel om in soortgelijke goederen te voorzien mits goedkeuring door de klant.

11.3.Algemene verplichtingen van de klant

11.3.1.        De klant is zelf verantwoordelijk voor i) de correctheid en volledigheid van de gegevens dewelke hij verstrekt voor het aanmaken van een account, en ii) voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. De gegevens die de klant tijdens het registratieproces verstrekt, zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van BergHOFF Belgium.

11.3.2.        De klant is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van diens inloggegevens, zijnde diens gebruikersnaam en wachtwoord. De klant mag zijn inloggegevens niet aan derden verstrekken. BergHOFF Belgium mag er bijgevolg van uitgaan dat de klant ook daadwerkelijk degene is die een account heeft aangemaakt en gebruik maakt van de online webshop. Zodra de klant weet of reden heeft te vermoeden dat diens inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de klant dit per kerende aan BergHOFF Belgium melden.

11.3.3.        De klant dient bij het gebruik van de online webshop de Belgische en eventuele andere toepasselijke dwingende wet- of regelgeving in acht te nemen.

11.3.4.        De klant verbindt zich ertoe om de online webshop naar best vermogen te gebruiken, zoals een zorgvuldige en goede huisvader dit zou doen.

11.3.5.        BergHOFF Belgium behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de online webshop.

11.3.6.        BergHOFF Belgium is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te zijn jegens de klant, de inhoud en het functioneren van de online webshop te veranderen, te onderbreken, stop te zetten, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken indien zulks volgens haar noodzakelijk is.

11.3.7.        De klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaffing en/of goede werking van de infrastructuur, deugdelijke en stabiele telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) en hardware installatie dewelke noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de online webshop.

11.3.8.        De klant dient over een adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op zijn computersystemen te beschikken. Indien de systemen van BergHOFF Belgium of van haar andere klanten schade zouden lijden door uitwisseling van virussen of andere schadelijke bestanden, is de schadeverwekkende klant hiervoor integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van BergHOFF Belgium. De klant vrijwaart BergHOFF Belgium in hoofdsom, kosten en interesten voor eventuele aanspraken van derden die hierdoor schade (beweren) geleden (te) hebben.

11.3.9.        BergHOFF Belgium heeft het recht om eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling de klant de toegang tot de online webshop te ontzeggen en/of het account van de klant al dan niet tijdelijk te schorsen of permanent te verwijderen, in het bijzonder in de gevallen waarbij de klant zich op generlei wijze houdt aan onderhavige algemene voorwaarden.

11.3.10.      De klant zal de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst controleren teneinde na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden. In geval van niet-conforme levering dient de klant BergHOFF Belgium hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen door middel van een met reden omkleed schrijven (per e-mail of per gewone of aantekende brief), inclusief een volledige beschrijving vergezeld van voldoende fotomateriaal, de naam van het goed, het productnummer, de productiecodes en de datum waarop het goed werd aangekocht. Wanneer BergHOFF Belgium van mening is dat de klacht gegrond is, dient haar een termijn van 30 werkdagen te worden gegund om tegemoet te komen aan de vermeende tekortkoming alvorens de klant beroep kan doen op diens overige rechten. De klant erkent dat deze periode redelijk is, gelet op de betrokken dienstverlening.

11.4.Prijzen en betaling

11.4.1.        Prijsopgaven in de online webshop gebeuren steeds onder alle voorbehoud. De door BergHOFF Belgium gehanteerde prijzen en aankoopvoorwaarden zijn deze zoals geafficheerd in de online webshop op het ogenblik van de bestelling, onder voorbehoud van materiële vergissingen zoals typfouten of fouten in de prijszetting.

11.4.2.        Alle prijzen zijn exclusief leveringskosten. BergHOFF Belgium behoudt zich het recht voor om een minimale bestelwaarde op te leggen opdat de levering van de goederen gratis zal gebeuren. Behoudens afwijkende overeenkomst is de levering gratis bij bestellingen vanaf 50,00 euro.

11.4.3.        Alvorens een bestelling te plaatsen zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de klant.

11.4.4.        Vanaf het ogenblik van de plaatsing van de bestelling bestaat er een betalingsverplichting in hoofde van de klant.

11.4.5.        De betaling vindt plaats bij de bestelling bij het afronden van het aankoopproces. BergHOFF Belgium aanvaardt de volgende betaalmiddelen: een voucher, Visa, Mastercard, Bancontact, iDEAL en Klarna.

11.4.6.        De waarde van een voucher kan niet aangepast, terugbetaald of omgewisseld worden.

11.4.7.        Per bestelling kunnen meerdere vouchers worden toegepast, in tegenstelling tot kortingscodes dewelke nooit gecumuleerd kunnen worden, noch met elkaar, noch met een voucher.

11.4.8.        BergHOFF Belgium behoudt zich het recht voor om een minimale en/of maximale bestelwaarde op te leggen voor het gebruik van vouchers of kortingscodes.

11.4.9.        Het toepassen van een voucher of kortingscode na het afronden en betalen van de bestelling is niet mogelijk.

11.4.10.      In geen geval kan de klant aanspraak maken op eventuele promoties, acties of afprijzingen (in de vorm van vouchers of kortingscodes) die na de bestelling geactiveerd of toegepast zouden worden in de online webshop, noch op terugbetaling van het prijsverschil.

11.4.11.      Een bestelling zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder wordt niet aanvaard, noch verwerkt.

11.4.12.      In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, biedt BergHOFF Belgium de betaalmethode ‘Achteraf betalen’ aan. Wanneer de klant kiest voor deze betaalmethode, dienen betalingen rechtstreeks aan Klarna te worden gedaan.

11.4.13.      Van zodra de bestelling is verzonden, ontvangt de klant informatie van Klarna over hoe en wanneer de betaling kan worden afgerond.

11.4.14.      Algemene informatie over Klarna alsook de gebruiksvoorwaarden kan de klant raadplegen via www.klarna.com. Persoonlijke gegevens van de klant worden behandeld door Klarna in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de privacyverklaring van Klarna. Klachten inzake de verwerking van deze persoonsgegevens via Klarna dienen dan ook rechtstreeks aan Klarna kenbaar gemaakt te worden.  

11.5.Verzending en levering

11.5.1.        De bestelling wordt pas klaargemaakt en verzonden zodra BergHOFF Belgium de goedkeuring van de betalingstransactie van de gekozen betalingshandelaar heeft ontvangen.

11.5.2.        BergHOFF Belgium verbindt zich ertoe de goederen te leveren in principe binnen een termijn van 10 werkdagen na volledige ontvangst van de betaling en uiterlijk binnen de wettelijk voorziene maximumtermijn van 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst behoudens in geval van overmacht in hoofde van BergHOFF Belgium. De opgegeven leveringstermijn is dus steeds ten indicatieve titel.

11.5.3.        BergHOFF Belgium zal de bestelling leveren op het adres dat de klant aan BergHOFF Belgium heeft opgegeven tijdens het aankoopproces.

11.5.4.        Indien de klant meerdere goederen tegelijkertijd bestelt, zullen al deze goederen indien mogelijk in één pakket bij de klant worden geleverd op voorwaarde dat het gewicht van het pakket niet meer dan 30 kilogram bedraagt.

11.5.5.        De risico’s verbonden aan de goederen, waaronder diefstal, beschadiging of verlies, komen integraal ten laste van de klant van zodra de klant of een door de klant aangewezen derde partij (die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

11.6.Herroepingsrecht

11.6.1.        De klant heeft het recht om de overeenkomst gedurende 14 dagen vanaf de dag na de levering van de goederen te herroepen, zonder dat hij hiervoor een reden dient op te geven.

11.6.2.        De klant moet BergHOFF Belgium op de hoogte brengen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen en een terugbetaling te ontvangen.

11.6.3.        De klant moet de goederen terugbezorgen aan BergHOFF Belgium zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan BergHOFF Belgium. De goederen moeten naar BergHOFF Belgium verzonden worden op dezelfde manier als deze waarop de klant de goederen heeft ontvangen. Alle kosten voor het retourneren van de goederen worden door de klant betaald.

11.6.4.        De terug te bezorgen goederen dienen steeds vergezeld te zijn van de originele pakbon samen met duidelijke vermelding van de naam en het adres van de klant, zich in onberispelijke staat te bevinden, en worden enkel aanvaard indien ongebruikt, niet gemonteerd, met alle toebehoren en in originele verpakking vergezeld van de factuur of het aankoopbewijs. In geval van gebruik, montage, beschadigingen of afwezigheid van de factuur of het aankoopbewijs, komt het herroepingsrecht te vervallen.

11.6.5.        Zodra BergHOFF Belgium de goederen in originele staat heeft ontvangen, worden de door de klant betaalde bedragen voor de goederen terugbetaald binnen een redelijke termijn na ontvangst van de goederen op de kredietkaart of debetkaart die de klant gebruikt heeft om te betalen.

11.6.6.        Indien de klant vouchers heeft gebruikt om de goederen te betalen, heeft BergHOFF Belgium het recht om de klant terug te betalen met vouchers voor maximaal het bedrag dat door de klant met vouchers werd betaald bij het plaatsen van een bestelling.

11.6.7.        De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een behandeling van de goederen dewelke verder reikt dan hetgeen nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

11.6.8.        BergHOFF Belgium maakt het grootst mogelijke voorbehoud voor wat de kleuren van de productfoto’s en de werkelijke productkleuren betreft.

11.7.Klachten en waarborg

11.7.1.        De klant heeft recht op een wettelijke garantie van twee jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de goederen dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de goederen.

11.7.2.        Gebreken dienen door de klant binnen de 2 maanden na de vaststelling van het gebrek gedetailleerd en per e-mail vergezeld van voldoende fotomateriaal aan BergHOFF Belgium te worden gemeld. 

11.7.3.        Indien een gebrek zich voordoet binnen de wettelijke garantieperiode van 2 jaar, moet de klant de procedure volgen zoals bepaald in artikel 11.6. van onderhavige algemene voorwaarden. Na teruggave van het gebrekkige goed zal BergHOFF Belgium, naar keuze van de klant, het goed vervangen of herstellen binnen de termijn die BergHOFF Belgium daarvoor nodig acht. Het goed kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar en in voorraad is bij de leveranciers van BergHOFF Belgium. Indien de vervanging of herstelling niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de klant het recht om de overeenkomst te beëindigen en zal BergHOFF Belgium de prijs terugbetalen in overeenstemming met artikel 11.6. van onderhavige algemene voorwaarden.

11.7.4.        De klant kan zich niet beroepen op de wettelijke garantieperiode van 2 jaar wanneer i) de klant zich niet als een zorgvuldige en goede huisvader ontfermd heeft over de goederen conform het normale doel waarvoor deze bestemd zijn, en ii) in geval van manipulatie van de goederen door de klant of door een derde.

De klant wordt geacht zich niet als een zorgvuldige en goede huisvader over de goederen ontfermd te hebben onder meer in geval van verkeerd gebruik van het goed, misbruik van het goed, onjuiste schoonmaak of (periodiek) onderhoud van het goed, verwaarlozing van het goed, oververhitting van het goed, het gebruik van op citrus gebaseerde schoonmaakmiddelen op het goed, het gebruik van het goed in commerciële bedrijven, het tenietgaan/beschadigen van het goed ten gevolge van brand of een val dan wel indien het goed zou worden gestolen door een derde.

11.7.5.        Kleine onvolkomenheden dewelke geen invloed hebben op de prestaties van het goed, zoals, maar niet beperkt tot krassen, verkleuringen, deuken, oppervlaktemarkeringen en kleine kleurverschillen, vallen niet onder de aangeboden garantie.

11.7.6.        Dichtingsringen, handvaten en (thermo)knoppen vallen niet onder de aangeboden garantie.

11.7.7.        Voor de goederen waarvoor een bijkomende fabrieksgarantie zou gelden, verwijst BergHOFF Belgium naar de garantie van de fabrikant of leverancier voor details over de toepasselijke voorwaarden.

11.8.      Aansprakelijkheid  

11.8.1.        BergHOFF Belgium zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor wat de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de gegevens betreft dewelke door de klant worden ingegeven op de online webshop.

11.8.2.        Conform artikel 11.3.2. van onderhavige algemene voorwaarden is de klant zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van diens inloggegevens. BergHOFF Belgium gaat er immers van uit dat de handelen die worden gesteld met een account van een welbepaalde klant handelingen zijn dewelke door de betrokken klant zelf worden verricht. BergHOFF Belgium treft dan ook geen aansprakelijkheid en is er niet toe gehouden om eventuele schadegevallen te vergoeden ingeval er handelingen worden verricht met een account dewelke buiten weten om van de desbetreffende klant zijn gerealiseerd door toedoen van diefstal van identiteit, diefstal van de gebruikersnaam, diefstal van het wachtwoord of het hacken van het account van de klant.

11.8.3.        BergHOFF Belgium garandeert niet dat de online webshop te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is voor de klant. Storingen kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internetverbinding of door virussen. BergHOFF Belgium is jegens de klant niet aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van i) fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de online webshop, ii) storingen, iii) het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn van de online webshop ten gevolge van bijvoorbeeld bugs of Trojaanse paarden, iv) het (tussentijds) uitvallen van de online webshop, of v) het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de online webshop.

11.8.4.        BergHOFF Belgium is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot of gebruik van de online webshop dewelke ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebrek van de klant van netwerken en systemen van derden.

11.8.5.        BergHOFF Belgium is niet aansprakelijk voor schade dewelke voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de online webshop door derden.

11.8.6.        De verwijzingen (hyperlinks) naar andere websites en/of online webshops houden geen aanbeveling of garantie in met betrekking tot deze andere websites en/of online webshops, en dit onder meer voor wat betreft de juistheid en volledigheid van de inhoud, de beschikbaarheid en het virusvrij zijn van de websites en/of online webshops. Aangezien dergelijke websites en/of online webshops niet onder controle van BergHOFF Belgium staan, draagt BergHOFF Belgium geen verantwoordelijk voor het gebruik van deze websites en/of online webshops. Dergelijk gebruik gebeurt volledig op eigen risico van de klant.

11.8.7.        BergHOFF Belgium neemt voor wat de beveiliging van de gegevens betreft alle zorg in acht dewelke redelijkerwijze van BergHOFF Belgium kan worden verwacht in overeenstemming met artikel 14 van onderhavige algemene voorwaarden, zonder hierbij evenwel een resultaatsverbintenis aan te gaan. BergHOFF Belgium is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens ondanks de door haar toegebrachte zorg. BergHOFF Belgium kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen dewelke, ondanks alle controlemaatregelen die werden genomen, schade zouden kunnen toebrengen, behoudens in de gevallen waarin deze virussen en de daaruit voortvloeiende schadegevallen te wijten zijn aan een eigen opzettelijke fout, bedrog of fraude van BergHOFF Belgium.

11.8.8.        Daar BergHOFF Belgium dienstverlening uitvoert op vraag van de klant dan wel uitzonderlijke instructies van de klant krijgt opgelegd, vrijwaart de klant BergHOFF Belgium in hoofdsom, kosten en interesten voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade (beweren) geleden (te) hebben.

ARTIKEL 12 – BIJKOMENDE BEPALINGEN SPECIFIEK VAN TOEPASSING OP DE ONLINE VOUCHER WEBSHOP

12.1.Algemeen

12.1.1.        De bepalingen van onderhavig artikel 12 zijn bijkomend specifiek van toepassing op verkopen via de online voucher webshop.

12.2.Gebruik van vouchers

12.2.1.        Om gebruik te kunnen maken van de online voucher webshop dient de klant over een unieke/persoonsgebonden voucher of kortingscode te beschikken. Zodra de klant deze voucher of kortingscode heeft ingegeven op de startpagina van de online voucher webshop, wordt hij doorverwezen naar de eigenlijke online webshop met de mogelijkheid om goederen toe te voegen in zijn winkelmand.

12.2.2.        Opdat de klant effectief een bestelling kan plaatsen, dient hij een account aan te maken (zich te registreren) volgens de daartoe aangegeven wijze.

12.2.3.        Behoudens afwijkende afspraken kennen de door BergHOFF Belgium of diens partners uitgegeven vouchers of kortingscodes een beperkte duurtijd van 2 jaar. De vouchers of kortingscodes zijn enkel geldig in België, Nederland en Luxemburg.

12.2.4.        In geval van tijdelijke aanbiedingen (onder de vorm van een voucher of kortingscode) waaraan een beperkte geldigheidsduur of bijzondere voorwaarden gekoppeld worden, maakt BergHOFF Belgium hiervan uitdrukkelijk melding. Zodra de vooropgestelde duurtijd komt te verstrijken, komen de vouchers of kortingscodes te vervallen en zal de standaardprijs terug van toepassing zijn.

12.2.5.        De unieke voucher of kortingscode kan slechts éénmaal door de klant worden gebruikt. Nadat de klant zijn bestelling heeft geplaatst, zal de voucher of kortingscode zijn geldigheid verliezen en kan deze vervolgens niet meer gebruikt worden bij een latere bestelling. De klant kan wel een nieuwe bestelling plaatsen, voor zover hij over een nieuwe voucher of kortingscode beschikt, aangezien zijn account op de online webshop behouden blijft.

12.2.6.        Indien de klant zijn unieke voucher of kortingscode verliest, behoudt BergHOFF Belgium zich het recht voor om deze voucher of kortingscode onbruikbaar te maken en de klant vervolgens een nieuwe unieke code toe te kennen.

ARTIKEL 13 – EIGENDOM EN RISICO

13.1.           In afwijking van het gemene recht blijven de door BergHOFF Belgium geleverde goederen eigendom van BergHOFF Belgium tot volledige betaling van de aangerekende prijs, met inbegrip van de kosten en de interesten. De eigendom van de goederen gaat pas over op de klant zodra deze al hetgeen hij uit welke hoofde dan ook aan BergHOFF Belgium verschuldigd is, heeft voldaan.

13.2.           Op het ogenblik dat de goederen door BergHOFF Belgium bij haar magazijn ter beschikking worden gesteld aan de klant en de klant deze aldaar in ontvangst neemt (ex. works, cf. supra), vindt de levering en de overdracht van het risico plaats. De klant draagt vanaf dan integraal het risico van het verlies of de vernietiging van de verkochte goederen.

13.3.           Tot op het ogenblik dat de bovenvermelde betaling integraal is gebeurd, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden, te vervreemden, te schenken, te bezwaren met enige zekerheidsrecht, te verhuren, in bruikleen te geven of op eender welke andere wijze in strijd met het eigendomsvoorbehoud van BergHOFF Belgium daarover te beschikken.

13.4.           Indien de klant, in weerwil van het hierboven vermelde verbod, toch op een zodanige wijze over de geleverde goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust beschikt, zal BergHOFF Belgium onverwijld en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd zijn om deze goederen terug te nemen, ook indien dit demontage van de geleverde goederen vergt. De klant stelt desgevallend BergHOFF Belgium in de gelegenheid en de mogelijkheid en machtigt BergHOFF Belgium op onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze de plaatsen te betreden met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder waar de goederen die bezwaard zijn met het eigendomsvoorbehoud zich bevinden, om tot demontage te kunnen overgaan. De demontage zal nooit als huisvredebreuk of een ongeoorloofde recuperatie beschouwd kunnen worden. Indien BergHOFF Belgium de demontage niet verkiest of deze praktisch onmogelijk is (bijv. omdat de goederen zich inmiddels bij een derde bevinden), is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 25.000,00 euro, onverminderd het recht van BergHOFF Belgium om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat deze schadevergoeding redelijk en noodzakelijk is om de rechtmatige belangen van BergHOFF Belgium te vrijwaren.

13.5.           De klant zal, voorafgaand aan de eigendomsoverdracht, op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van BergHOFF Belgium, zodat de eigendomsrechten van BergHOFF Belgium kunnen worden vastgesteld.

13.6.           De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen wat betreft alle gebruikelijke risico’s, met inbegrip van, doch niet beperkt tot elke vorm van verval, bederf, brand, waterschade en diefstal. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van BergHOFF Belgium veilig te stellen.

13.7.           Indien een derde beslag legt op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop wil vestigen of doen gelden, is de klant verplicht om BergHOFF Belgium die de eigendom op de verkochte goederen heeft voorbehouden daarvan onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen en haar te vrijwaren voor de kosten om de goederen bij de klant te gaan ophalen.

13.8.           Voor zover als nodig worden bovenvermelde clausules voor elke levering geacht te zijn herhaald.

ARTIKEL 14 - ZEKERHEDEN EN PAND

14.1.           Tot waarborg van de betaling van de door de klant aan BergHOFF Belgium verschuldigde sommen in hoofdsom, rente en kosten, geeft de klant ten voordele van BergHOFF Belgium in pand:

14.2.           Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen opzichtens BergHOFF Belgium (Als schuldenaar van de schuldvordering(en), erkent BergHOFF Belgium uitdrukkelijk kennis te nemen van het pand.

14.3.           Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook. Bedoelt worden onder meer vorderingen van de klant uit handelscontracten, vorderingen van de klant uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen van de klant uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen van de klant uit hoofde van pensioenen, vorderingen voortvloeiend uit de beroeps- en handelsactiviteit van de klant, vorderingen van de klant op bank- of andere financiële instellingen, vorderingen van de klant in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, vorderingen van de klant uit hoofde van verzekeringen, vorderingen van de klant op de overheid en andere publiekrechtelijke rechtspersonen, vorderingen van de klant met betrekking tot de sociale zekerheid. Voormelde opsomming is exemplatief.

14.4.           Het pand op schuldvorderingen maakt de klant inningsonbevoegd.

14.5.           BergHOFF Belgium is ertoe gerechtigd om de debiteur van de verpande schuldvordering(en) van zijn klant in kennis te stellen van de verpanding, en alles te doen om dit pand tegenwerpelijk te maken aan derden, dit op kosten van de klant die de schuldvordering(en) in pand gaf.

14.6.           Op eerste verzoek van BergHOFF Belgium deelt de klant alle nuttige informatie mee die BergHOFF Belgium in staat stelt om tot inning van de verpande schuldvordering(en) over te gaan.

14.7.           BergHOFF Belgium zal de uit hoofde van de verpande schuldvordering(en) verschuldigde sommen rechtstreeks kunnen innen opzichtens de debiteur van de verpande schuldvordering(en), zonder voorafgaande ingebrekestelling van deze laatste.

14.8.           Indien de klant nalaat om binnen de 14 dagen vanaf het eerste verzoek van BergHOFF Belgium alle nuttige informatie m.b.t. de identiteit van de debiteur van de verpande schuldvordering(en) te verschaffen, houdt dit een toerekenbare niet-nakoming door de klant uit, dewelke zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding kan geven tot een ontbinding van rechtswege van de overeenkomst lastens de klant, onverminderd het recht van BergHOFF Belgium op een forfaitaire schadevergoeding van tweehonderdvijftig (€ 250,00).

14.9.           Het akkoord met onderhavige algemene voorwaarden veronderstelt de toelating en het mandaat aan BergHOFF Belgium om, bij gebreke aan kennisgeving binnen de 14 dagen vanaf het eerste verzoek door BergHOFF Belgium de relevante informatie omtrent de schuldvorderingen van de klant op te vragen bij de Ontvanger van de BTW.

ARTIKEL 15 – PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

15.1.           BergHOFF Belgium erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens. In die zin erkennen zowel BergHOFF Belgium als de klant dat iedere verwerking zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, alsmede Verordening (EU) 2016/679 van kracht sedert 25 mei 2018 en deze te zullen naleven. In geval van inhoudelijke wetswijzigingen verbindt BergHOFF Belgium zich ertoe om het Privacybeleid hierop aan te passen. Het Privacybeleid van BergHOFF Belgium kan steeds online geconsulteerd worden op www.berghoff-belgium.be.  

ARTIKEL 16 – BIJKOMENDE BEPALINGEN SPECIFIEK VAN TOEPASSING OP DE VERDELER – SELECTIEF VERDELERSNETWERK

16.1.Algemeen

16.1.1.        De bepalingen van onderhavig artikel 15 zijn bijkomend specifiek van toepassing op de door BergHOFF Belgium aangeduide verdelers die deel uitmaken van het selectieve verdelersnetwerk binnen de Benelux. In het geval er in een schriftelijke overeenkomst of in bijzondere voorwaarden gesloten tussen BergHOFF Belgium en de verdeler van onderhavige algemene voorwaarden is afgeweken, hebben deze afwijkende bepalingen voorrang op de algemene voorwaarden, dewelke van toepassing blijven voor hetgeen niet is opgenomen in deze afwijkende bepalingen.

16.1.2.        Alle bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op de klant, zijn naar analogie van toepassing op de verdeler, behoudens andersluidende bepalingen van onderhavig artikel 15 en behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

16.2.Aanstelling

16.2.1.        BergHOFF Belgium stelt de verdeler aan als haar verdeler voor de goederen in de Benelux en als lid van het verdelersnetwerk.

16.2.2.        BergHOFF Belgium houdt zich het recht voor om in de Benelux bijkomende verdelers aan te duiden (niet-exclusief verdelersnetwerk).

16.2.3.        De verdeler die de aanstelling vermeld in artikel 15.2.1. aanvaardt, verbindt zich ertoe zijn bedrijfsactiviteiten te allen tijde uit te oefenen in overeenstemming met onderhavige algemene voorwaarden.

16.2.4.        BergHOFF Belgium behoudt zelf ook het recht om de goederen te verkopen binnen de Benelux.

16.3.Verhouding tussen partijen

16.3.1.        De verdeler koopt en verkoopt in eigen naam en voor eigen rekening. Hij treedt op als zelfstandig handelaar, zowel tegenover BergHOFF Belgium als tegenover derden. De verdeler heeft niet het recht BergHOFF Belgium te verbinden om enige verbintenis aan te gaan in naam en voor rekening van BergHOFF Belgium, tenzij de verdeler hiertoe uitdrukkelijk en schriftelijk is gemachtigd door BergHOFF Belgium.

16.4.Kwaliteitsvereisten

16.4.1.        De verdeler verklaart dat hij op het ogenblik van de inwerkingtreding van de overeenkomst voldoet aan elk van de objectieve selectiecriteria zoals tussen partijen gecommuniceerd, en verbindt zich ertoe om hieraan te blijven voldoen gedurende de duurtijd van de overeenkomst.

16.5.Verkoopactiviteiten

16.5.1.        Het is de verdeler toegelaten om de goederen in de Benelux te verkopen aan elke eindgebruiker en aan elk ander lid van het verdelersnetwerk. Als lid van het verdelersnetwerk is het ten stelligste verboden om de goederen te verkopen aan wederverkopers die geen lid zijn van het verdelersnetwerk.

16.5.2.        De verdeler heeft het recht om de goederen via het internet te verkopen op voorwaarde dat de verdeler over een eigen webshop beschikt en voor deze verkoop enkel zijn eigen webshop gebruikt. Behoudens afwijkende overeenkomst is het de verdeler derhalve niet toegelaten om de goederen online te verkopen via andere platformen, zoals, maar niet beperkt tot Bol.com, Marktplaats, Amazon etc.

16.6.Prijzen en betaling

16.6.1.        BergHOFF Belgium levert de goederen aan de verdeler tegen de prijs die in voege is op de dag van de levering, tenzij er een voorafgaand en geschreven andersluidend akkoord is tussen BergHOFF Belgium en de verdeler. De in voege zijnde prijzen zijn deze die vermeld zijn op de prijslijsten die gelden op het ogenblik van de levering.

16.6.2.        Alle prijzen zijn onderhevig aan prijsherziening. BergHOFF Belgium zal de verdeler een redelijke tijd van tevoren in kennis stellen van elke wijziging aan de prijslijsten.  

16.6.3.        BergHOFF Belgium heeft het recht de verdeler een maximum verkoopprijs op te leggen met betrekking tot de goederen of prijsaanbevelingen te doen. Dergelijke aanbevolen wederverkoopsprijzen vormen slechts een niet-bindende aanbeveling van BergHOFF Belgium. De verdeler is vrij zelf zijn wederverkoopprijzen te bepalen.

16.7.Bestellingen

16.7.1.        De verdeler verbindt zich ertoe om elk kalenderjaar de minimumhoeveelheid goederen te kopen die is vastgesteld in een aparte overeenkomst tussen BergHOFF Belgium en de verdeler. De minimumhoeveelheid (minimum annual quota) wordt in onderling overleg tussen BergHOFF Belgium en de verdeler bepaald. Het bepaalde in dit artikel doet geen afbreuk aan het recht van de verdeler om zich te bevoorraden bij de andere leden van het verdelersnetwerk. 

16.7.2.        BergHOFF Belgium levert alle redelijke inspanningen om de bestellingen van de verdeler uit te voeren. BergHOFF Belgium kan echter onder geen enkele omstandigheid aangesproken worden door de verdeler wegens kosten, verliezen of schade door deze laatste opgelopen omdat BergHOFF Belgium nalaat een welbepaalde bestelling te aanvaarden. In geval van beperkte beschikbaarheid van een goed heeft BergHOFF Belgium het recht om zijn beschikbare voorraad onder haar afnemers te verdelen op een wijze die zij billijk acht en heeft zij het recht om de bestellingen dienovereenkomstig te aanvaarden en uit te voeren.

16.8.Productwijzigingen

16.8.1.        BergHOFF Belgium heeft het recht om, zonder voorafgaande mededeling, de productie of de verkoop van één of meerdere goederen stop te zetten of om wijzigingen aan te brengen aan het type, design of model van goederen. In dat laatste geval is BergHOFF Belgium niet verplicht deze wijzigingen aan te brengen aan de goederen die in het bezit zijn van of reeds besteld werden door de verdeler.

16.8.2.        De verdeler kan BergHOFF Belgium niet aansprakelijk stellen voor wijzingen als bedoeld in artikel 15.8.1. en hij heeft geen verhaal tegen BergHOFF Belgium omwille van het feit dat deze laatste geen goederen meer levert van het type, design of model dat eerder door BergHOFF Belgium werd verkocht.

16.9.Waarborg

16.9.1.        BergHOFF Belgium waarborgt tegenover de verdeler dat de goederen geschikt zijn voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn en voldoen aan de op de goederen toepasselijke dwingende normen die gelden in de Benelux. BergHOFF Belgium verstrekt de verdeler geen andere waarborgen met betrekking tot de goederen.

16.9.2.        De verdeler zal herstellingen en vervangingen verrichten in overeenstemming met de bepalingen van de door BergHOFF Belgium verstrekte waarborg.

16.10.    Intellectuele eigendomsrechten

16.10.1.      BergHOFF Belgium verleent de verdeler een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten voor de promotie en de verkoop van de goederen door de verdeler voor de duurtijd van de overeenkomst.

16.10.2.      De verdeler erkent dat het recht om de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken enkel wordt toegekend voor doeleinden van de verkoop en promotie van de goederen (en niet voor enige andere goederen) en enkel voor zover deze in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst plaatsvindt. De verdeler erkent dat hij niet het recht heeft een van de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken als onderdeel van zijn bedrijfsnaam, handelsnaam of domeinnaam.

16.10.3.      De verdeler verbindt er zich toe om geen gelijkaardige handelsmerken te registreren of te gebruiken, bijvoorbeeld door de vorm ervan te wijzigen, waardoor de handelsmerken van BergHOFF Belgium en/of haar licentiegever worden geschonden. De verdeler verbindt er zich tevens toe om enig verwarrend gelijkaardig merk niet te gebruiken als onderdeel van zijn bedrijfsnaam, handelsnaam of domeinnaam.

16.10.4.      De verdeler brengt BergHOFF Belgium onverwijld op de hoogte van enige mogelijke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten door een derde.

16.10.5.      BergHOFF Belgium is gerechtigd te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten te wijzigen of het gebruik ervan te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid daaromtrent ten opzichte van de verdeler.

16.11.    Gevolgen van het beëindigen van de overeenkomst

16.11.1.      De verdeler zal, in geval van beëindiging van de overeenkomst conform hogervermeld artikel 10, alle documenten, prospectussen, promotiemateriaal en prijslijsten die door BergHOFF Belgium of met diens goedkeuring aan de verdeler ter beschikking werden gesteld, aan BergHOFF Belgium terugbezorgen uiterlijk binnen 14 dagen na de beëindiging van de overeenkomst.

16.11.2.      In geval van beëindiging van de overeenkomst zal BergHOFF Belgium de voorraad aan goederen en reserveonderdelen voor de goederen die zich nog bij de verdeler bevindt en diens eigendom is, terugnemen, op voorwaarde dat de goederen nog origineel verpakt, onbeschadigd en vermarktbaar zijn en betrekking hebben op de actuele collectie dewelke steeds online geconsulteerd worden op www.berghoff-belgium.be. De terugname zal in principe geschieden tegen betaling van de prijs die door de verdeler voor de bedoelde goederen en reserveonderdelen werd betaald, verminderd met 10% (tenzij er een reële schade met een hoger percentage kan worden bewezen door BergHOFF Belgium) om rekening te houden met eventuele schade aan of slijtage van de goederen of reserveonderdelen voor de goederen, maar zal in ieder geval niet hoger zijn dan de op het ogenblik van de terugname geldende prijs voor de levering van de goederen en reserveonderdelen door BergHOFF Belgium aan diens verdelers.

16.11.3.      Na de beëindiging van de overeenkomst mag de verdeler geen verder gebruik maken van de intellectuele eigendomsrechten van BergHOFF Belgium en mag hij zich op generlei wijze voordoen als verdeler van BergHOFF Belgium of een officieel verdeler van de goederen.

16.11.4.      De beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, doet geen afbreuk aan de rechten die iedere partij reeds heeft verworven.

ARTIKEL 17 – GEEN ONEVENWICHTIGHEID – RISICOVERDELING VERDISCONTEERD

17.1.           Partijen bevestigen uitdrukkelijk dat de rechten en plichten zoals opgenomen in onderhavige algemene voorwaarden de consensus tussen partijen en derhalve de werkelijke wil van partijen inhouden. Deze algemene voorwaarden brengen hierin dan ook geen onevenwichtigheid teweeg.

17.2.           De in onderhavige algemene voorwaarden bedongen risicoverdeling werd verdisconteerd in de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 18 – BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

18.1.           Uitsluitend de rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de klant en BergHOFF Belgium.

18.2.           De algemene voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende handelingen worden exclusief beheerst door het Belgische recht en dienen overeenkomstig de Belgische wetgeving te worden geïnterpreteerd.